Ο άνθρωπος το άλογο και το σκυλί

Ένας άνθρωπος, το άλογό του και το σκυλί του περπατούσαν σ ένα δρόμο. Καθώς περνούσαν δίπλα από ένα τεράστιο δέντρο, έπεσε ένας κεραυνός και όλοι έμειναν στον τόπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν αντιλήφθηκε ότι είχε πια αφήσει τον κόσμο τούτο και συνέχισε να περπατάει με τα ζώα του. Μερικές φορές οι πεθαμένοι θέλουν χρόνο για να συνειδητοποιήσουν τη νέα τους κατάσταση… Ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, ανηφορικός, ο ήλιος έκαιγε και αυτοί είχαν ιδρώσει και...

Περισσότερα

«Razione Fanfare!» Nick Bogiopoulos in Eniko

Secondo il racconto storico, è stato intorno al 1914, durante la prima guerra mondiale, quando un traghetto era imbarcato la cavalleria di testa dalla fronte alla darsena. All’interno il panico era una omissione: Si sono dimenticati di caricare il fieno per i cavalli per asini e muli. Animali Sometime fame e cominciarono a protestare. Gravi inconvenienti per la nave. Il capitano chiese che cosa accade. Poi la testa di un ufficiale di cavalleria...

Περισσότερα

«Fanfare ration!» Nick Bogiopoulos in eniko

According to the historical narrative, it was around 1914, during the First World War, when a ferry era boarded the cavalry to head from the forehead to the dockyard. Inside the panic was an omission: They forgot to load hay for horses for donkeys and mules. Sometime animals starved and started protesting. Great inconvenience to the ship. The captain inquired what happens. Then the head of a cavalry officer explained that in the heat of the...

Περισσότερα

«Σαλπίσατε σιτηρέσιο!» Νίκος Μπογιόπουλος στον eniko

Σύμφωνα με το ιστορικό αφήγημα, ήταν γύρω στα 1914, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν σε ένα οχηματαγωγό πλοίο της εποχής επιβιβάστηκε το ιππικό για να κατευθυνθεί από το μέτωπο στο ναύσταθμο. Μέσα στον πανικό υπήρξε μια παράλειψη: Ξέχασαν να φορτώσουν σανό για τα άλογα, για τα γαιδούρια και τα μουλάρια. Κάποια στιγμή τα ζώα πείνασαν και άρχισαν να διαμαρτύρονται. Μεγάλη η αναστάτωση στο πλοίο. Ο καπετάνιος ζήτησε να μάθει τι...

Περισσότερα

Thales

Raramente o quasi mai un’idea pienamente sviluppata nasce da una sola persona. Talete di Mileto (ca .. 625 -547 aC), che viene spesso citato come il primo filosofo era dotata di un ricco patrimonio spirituale. Ha viaggiato in Egitto e Babilonia, che aveva entrambe le civiltà avanzate, che senza dubbio lo hanno influenzato. Ad esempio, gli egiziani avevano per secoli la conoscenza della geometria mostrata da Thales. In Egitto e in Babilonia, ma...

Περισσότερα

Thales

Rarely or almost never a fully developed idea arises from a single person. Thales of Miletus (ca.. 625 -547 BC) who is often cited as the first philosopher was equipped with a rich spiritual heritage. He traveled to Egypt and Babylonia, which had both advanced civilizations, which undoubtedly influenced him. For example, the Egyptians had for centuries the knowledge of the geometry shown by Thales. In Egypt and Babylonia, but the knowledge was...

Περισσότερα

Θαλής

Σπάνια ή σχεδόν ποτέ μια ιδέα αναφύεται πλήρως ανεπτυγμένη από ένα και μόνο άτομο. Ο Θαλής ο Μιλήσιος ( περ. 625 -547 πχ) που αναφέρεται συχνά ως ο πρώτος φιλόσοφος ήταν εφοδιασμένος με πλούσια, πνευματική κληρονομιά. Περιηγήθηκε την Αίγυπτο και τη Βαβυλωνία, οι οποίες διέθεταν αμφότερες προηγμένους πολιτισμούς, που αναμφίβολα τον επηρέασαν. Για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι κατείχαν επί αιώνες τη γνώση της γεωμετρίας που επέδειξε ο Θαλής. Στην...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr