Τα βιβλία αλλάζουν το μυαλό

Τα βιβλία αλλάζουν το μυαλό Λέμε συχνά ότι ένα καλό βιβλίο ανοίγει το μυαλό. Τώρα οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι μπορεί και να το αλλάξει. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Εμορι ανακάλυψαν ότι η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος προκαλεί βιολογικές μεταβολές στον εγκέφαλο, οι οποίες μάλιστα παραμένουν για διάστημα μερικών ημερών. Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι τα βιβλία που διαβάζουμε μας επηρεάζουν βαθύτερα από ό,τι ίσως νομίζαμε και ενδεχομένως ενισχύουν...

Περισσότερα

La ricerca sociologica

Come studiosi della società e delle persone con entrambe le viste, i valori e le posizioni specifiche su questioni che esplorano la ricerca sociologica è un processo estremamente complesso. Una questione chiave che ha preoccupato gli scienziati sociali ed è stato oggetto di dibattito è il grado di isolare le convinzioni personali del ricercatore e di come la realtà sociale è studiato obiettivamente riflette nei risultati dell’indagine. I...

Περισσότερα

The sociological research

As scholars of society and persons with both views, values ​​and specific positions on issues exploring the sociological research is an extremely complex process. A key question that has preoccupied social scientists and has been the subject of heated debate is the extent to isolate the personal beliefs of the researcher and how social reality is studied objectively reflected in the survey results. The results are physiological in nature and...

Περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ Επειδή οι μελετητές της κοινωνίας είναι συγχρόνως και πρόσωπα με απόψεις, αξίες και συγκεκριμένες θέσεις για τα θέματα που ερευνούν, η κοινωνιολογική έρευνα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Ένα βασικό ερώτημα που έχει απασχολήσει τους κοινωνικούς επιστήμονες και έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να απομονωθούν οι προσωπικές πεποιθήσεις του ερευνητή και...

Περισσότερα

MITOLOGIA DELLA VIOLENZA DOMESTICA

La natura multidimensionale della violenza domestica, le numerose e disparate interpretazioni proposte su quest’ultimo, il fatto che egli non aveva riconosciuto la gravità del fenomeno, non fino a poco tempo, e molti altri fattori, ha contribuito alla creazione e perpetuazione di stereotipi, quindi non vi confusione circa la natura e le caratteristiche di abuso (dentro e fuori la famiglia). La specificità del problema di prova, e la carica...

Περισσότερα

MYTHOLOGY OF DOMESTIC VIOLENCE

The multidimensional nature of domestic violence, the numerous and disparate interpretations proposed on the latter, the fact that he had not recognized the seriousness of the phenomenon, not until recently, and many other factors, contributed to the creation and perpetuation of stereotypes, thus there confusion about the nature and characteristics of abuse (within and outside the family). The specificity of the test problem, and the emotional...

Περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ενδοοικογενειακής βίας, οι πολυπληθείς και ετερόκλητες ερμηνείες που προτείνονται σχετικά με την τελευταία, το γεγονός ότι δεν είχε αναγνωρισθεί η σοβαρότητα του φαινομένου, παρά μέχρι σχετικά πρόσφατα και πλήθος άλλων παραγόντων, συνέβαλαν στη δημιουργία και διαιώνιση στερεοτύπων, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της κακοποίησης (εντός και εκτός της οικογένειας). Η...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr