Το ταξίδι στο κουπέ του τρένου

Κάποιος ανέβηκε σ” ένα τρένο γεμάτο, όπου οι ταξιδιώτες στέκονταν σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, και άνοιξε την πόρτα του κουπέ. Η πόρτα έκλεισε από μέσα. Ο άντρας την ξανάνοιξε απότομα κι είδε να κάθεται μέσα ένας χοντρός με δύο γυναίκες που κουνούσαν παιδιά ξαπλωμένα στην ποδιά τους. «Κλείστε την πόρτα!» είπε εξαγριωμένος ο χοντρός. «Κουπέ για τραυματίες πολέμου». Ο ταξιδιώτης στάθηκε για λίγο παστωμένος σαν σαρδέλα στο διάδρομο, με την...

Περισσότερα

O Fourier, la sperimentazione e l” empirisismo

La Fourier viene prima condotto numerosi studi per dimostrare la validità delle sue ipotesi sulla teoria dell’Unità Universale. L’esperienza gli permettono di fornire preziosi consigli per i ricercatori, «i dodici obblighi derivanti da uno studio metodico e che, pertanto, si rivelano indispensabili per gli studiosi, e le dodici questioni di limiti definiti.» Secondo lui, dovrebbe «consultare l’esperienza, e con questa guida, di unirsi alla vera...

Περισσότερα

O Fourier, experimentation and empiricism

The Fourier is first conducted numerous studies to prove the validity of its assumptions on the Theory of Universal Unity. The experience enable him to provide valuable advice to researchers, «the twelve obligations arising from a methodical study and which therefore prove indispensable for scholars, and the twelve issues of undefined limits.» According to him, should «consult the experience, and with this guide, to join the true experimental...

Περισσότερα

O Fourier, ο πειραματισμός και ο εμπειρισμός

Ο Fourier είναι ο πρώτος που πραγματοποίησε πολυάριθμες έρευνες για να αποδείξει την εγκυρότητα των υποθέσεών του σχετικά με την Θεωρία της Παγκόσμιας Ενότητας. Η εμπειρία του του έδινε τη δυνατότητα να παρέχει στους ερευνητές πολύτιμες συμβουλές: «οι δώδεκα υποχρεώσεις που απορρέουν από μια μεθοδική μελέτη και οι οποίες κατά συνέπεια αποδεικνύονται απολύτως αναγκαίες για τους μελετητές, καθώς και τα δώδεκα ζητήματα ακαθόριστων ορίων». Σύμφωνα...

Περισσότερα

«Mercati o morte»

Ultimo Messaggio: 09: 00O Nick Bogiopoulos in Eniko Hanno cominciato con il «Memorandum o fallimento.» E ha portato al fallimento ftochopoiisi ha portato milioni di persone. Sono andati a «medio o carri armati.» E portato donato primi ministri, autoritarismo “nero” democrazia di Baltakon e atti legislativi. Hanno continuato con il secondo Memorandum, proclamando «Memorandum o il caos». E hanno portato il caos inimmaginabile di disoccupazione,...

Περισσότερα

«Markets or death»

Last Post: 09: 00O Nick Bogiopoulos in eniko They started with the «Memorandum or bankruptcy.» And brought to bankruptcy ftochopoiisi brought millions of people. They went with «medium or tanks.» And brought donated prime ministers, authoritarianism “black” democracy of Baltakon and legislative acts. They continued with the second Memorandum, proclaiming «Memorandum or chaos.» And they brought the chaos of unimaginable unemployment, soup...

Περισσότερα

«Αγορές ή θάνατος»!

Τελευταία δημοσίευση: 09:00Ο Νίκος Μπογιόπουλος στον eniko Ξεκίνησαν με το «Μνημόνιο ή χρεοκοπία». Kαι έφεραν τη χρεοκοπία, έφεραν την φτωχοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων του λαού. Προχώρησαν με το «Μεσοπρόθεσμο ή τανκς». Kαι έφεραν δοτούς πρωθυπουργούς, τον αυταρχισμό του «μαύρου», τη δημοκρατία των Μπαλτάκων και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Συνέχισαν με το δεύτερο Μνημόνιο, διακηρύσσοντας «Μνημόνιο ή χάος». Και έφεραν το χάος της...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr