Ελύτης Ο κήπος με τις αυταπάτες

«Το αντίθετο που κυριαρχεί στην ζωή μας , μη μπορώντας να ελέγξουμε τα γεγονότα που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν όπως κι αν τα αντιμετωπισουμε, είτε αποδέχοντας τα απλώς είτε αφήνοντας τα να μας επηρεάζουν: «ανέκαθεν στον κόσμο αυτό βασιλεύει μια κάποια όπως θα λέγαμε άνισος ισομετρία». Ο τόσο μα τόσο περίπλοκος – πολύπλοκος άνθρωπος που δεν είναι παρά ένα απλό σπίρτο με στιγμιαία λάμψη που αν την είδες, είδες. Τιμή σε όλα τα ασήμαντα –...

Περισσότερα

E cosa devo fare adesso?

Ultimo Messaggio: 11: 00O Nick Bogiopoulos in eniko Primo: non accetto che la Grecia overtaxed «, ha detto lo scorso novembre l’ex ministro delle Finanze e attuale Governatore della Banca di Grecia, Yannis Stournaras. Poco dopo è stata pubblicata la relazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Ecco i dettagli: Le aliquote fiscali in Grecia sono superiori alla media di tutti i paesi dell’Unione europea. Anche se il reddito popolare rispetto...

Περισσότερα

And what should i do now;

Last Post: 11: 00O Nick Bogiopoulos in eniko First: I do not accept that Greece overtaxed, «he said last November the former Finance Minister and current Governor of the Bank of Greece, Yannis Stournaras. A little later was published the report of the Parliamentary Budget Office. Here are the details: The tax rates in Greece are higher than the average of all countries of the European Union. Although the popular income compared with 2010 have...

Περισσότερα

Και τι θα έπρεπε να κάνουμε τώρα;

Τελευταία δημοσίευση: 11:00Ο Νίκος Μπογιόπουλος στον eniko Πρώτο: Εγώ δεν δέχομαι ότι η Ελλάδα υπερφορολογείται», έλεγε τον περασμένο Νοέμβρη ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιάννης Στουρνάρας. Λίγο αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ιδού τα στοιχεία: Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής...

Περισσότερα

INDAGINI IN EUROPA PER ABUSO domestico delle donne

RASSEGNA 1.General Nella maggior parte dei paesi – soprattutto in Europa – la violenza contro le donne è considerata un problema sociale legato alla questione della disuguaglianza tra i sessi. A livello globale, il Canada, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sufficiente conoscenza ed esperienza sul tema della violenza contro le donne. Il contributo del movimento delle donne è considerato molto importante, nel senso che in passato tali...

Περισσότερα

INVESTIGATIONS IN EUROPE FOR DOMESTIC ABUSE OF WOMEN

1.General REVIEW In most countries – especially in Europe – violence against women is considered a social problem related to the issue of inequality between the sexes. Globally, Canada, the United States and Great Britain have enough knowledge and experience on the issue of violence against women. The contribution of the women’s movement is considered very important in the sense that in the past these countries promoted the establishment of...

Περισσότερα

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Στις περισσότερες χώρες – κυρίως της Ευρώπης – η βία κατά των γυναικών θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα και συνδέεται με το ζήτημα της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν αρκετή γνώση και εμπειρία για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Η συμβολή του γυναικείου κινήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, με την έννοια ότι στο παρελθόν στις χώρες...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr