ΗΠΑ:Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις όπλο παρά σιρόπι για τον βήχα
Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //-από ατέχνως
 
«Πά­σχει από μια πε­ρί­ο­δο συ­ναι­σθη­μα­τι­κής αστά­θειας», “ψυ­χια­τρι­κά προ­βλή­μα­τα, βίαιο ιστο­ρι­κό”, «εμ­φα­νί­ζε­ται σε φω­το­γρα­φί­ες να φέρει μα­χαί­ρια, κα­ρα­μπί­νες και πι­στό­λια»,«προ­βλη­μα­τι­κό παιδί», «ένας «πε­ρι­θω­ρια­κός» και «τρε­λός για τα όπλα».
 
Αυτά δια­βά­ζου­με εκ των υστέ­ρων για τους δρά­στες των μα­ζι­κών δο­λο­φο­νιών με αφορ­μή το τε­λευ­ταίο πε­ρι­στα­τι­κό με την μα­ζι­κή δο­λο­φο­νία σε μπαρ στην Κα­λι­φόρ­νια όπου 12 άν­θρω­ποι έχα­σαν την ζωή τους, πε­ρι­στα­τι­κά που γί­νο­νται πα­ντού, στην συ­να­γω­γή, στο μπαρ, στην γιό­γκα, στα σχο­λεία..
 
Ο Πρό­ε­δρος Donald Trump που είχε προ­ε­κλο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη από την Εθνι­κή Ένωση υπέρ της Οπλο­φο­ρί­ας, NRA, απο­φεύ­γει οποια­δή­πο­τε νο­μο­θε­σία πε­ριο­ρι­σμού αγο­ράς όπλων που θα μπο­ρού­σε να βλά­ψει αυτή την κερ­δο­φό­ρα επι­χεί­ρη­ση, παρά τις συ­νε­χείς επι­θέ­σεις που ση­μειώ­νο­νται υπό τη διοί­κη­σή του.
 
Με­τα­ξύ 2014 και 2017 56,755 άν­θρω­ποι σκο­τώ­θη­καν από πυ­ρο­βό­λα όπλα, από τα οποία τα 2,710 ήταν παι­διά κάτω των 12 ετών.
 
Μόνο το 2018 υπήρ­ξαν πε­ρισ­σό­τε­ρες από 30 μα­ζι­κές δο­λο­φο­νί­ες απί­στευ­το γε­γο­νός που συμ­βαί­νει σε μια χώρα που δεν έχει πό­λε­μο στη δική της επι­κρά­τεια.
 
Η εφη­με­ρί­δα Granma σε πα­λιό­τε­ρο της δη­μο­σί­ευ­μα, που δη­μο­σιεύ­σα­με στο Ατέ­χνως, έγρα­φε:
 
«Από την δε­κα­ε­τία του 1970, οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες έχει κλεί­σει την πλειο­ψη­φία των ψυ­χια­τρι­κών νο­σο­κο­μεί­ων, με­τα­φέ­ρο­ντας το πρό­βλη­μα στις φυ­λα­κές. Εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες άν­θρω­ποι υπο­φέ­ρουν από ψυ­χι­κή ασθέ­νεια χωρίς την απα­ραί­τη­τη εξει­δι­κευ­μέ­νη φρο­ντί­δα, που στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις δεν κα­λύ­πτε­ται από την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση».
 
 
 
Σύμ­φω­να με το γρα­φείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα ναρ­κω­τι­κά και το έγκλη­μα, οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες έχουν πο­σο­στό αν­θρω­πο­κτο­νιών 4,88 ανά 100.000 άτομα, πολύ υψη­λό­τε­ρο από εκεί­νο των άλλων «πλού­σιων» χωρών όπως η Αυ­στρία (0,51) ή τις Κάτω Χώρες (0,61) και επί­σης υψη­λό­τε­ρο από φτω­χό­τε­ρες χώρες όπως η Αλ­βα­νία (2.28), Μπα­γκλα­ντές (2.51) και τη Χιλή (3.59).
 
Τα όπλα των ΗΠΑ δεν επη­ρε­ά­ζουν την ένο­πλη βία μόνο στη δική τους χώρα, αλλά πε­ρί­που 2.000 όπλα την ημέρα κα­τα­λή­γουν στα χέρια των εγκλη­μα­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων στο Με­ξι­κό, και ενι­σχύ­ουν τις θα­να­τη­φό­ρες δυ­να­το­τή­τες τους, δη­λώ­νει στο telesur ο Επί­τρο­πος Eθνι­κής Aσφα­λε­iας του Με­ξι­κού Renato Sales.
 
Η αυ­ξα­νό­με­νη δια­θε­σι­μό­τη­τα των όπλων στο Με­ξι­κό που προ­έρ­χο­νται από τις ΗΠΑ είναι ένας από τους πα­ρά­γο­ντες που συμ­βάλ­λει σε βί­αιους θα­νά­τους, ανα­κοί­νω­σε ο Renato Sales στην διάρ­κεια διά­σκε­ψης για την ένο­πλη βία που ορ­γά­νω­σε το Εθνι­κό Αυ­τό­νο­μο Πα­νε­πι­στή­μιο του Με­ξι­κού στις 6-11.
 
-Το 2006, το έτος που άρ­χι­σε ο λε­γό­με­νος «πό­λε­μος ενα­ντί­ον των ναρ­κω­τι­κών», τρεις από τις δέκα αν­θρω­πο­κτο­νί­ες προ­ερ­χό­ταν από πυ­ρο­βό­λα όπλα. Σή­με­ρα είναι επτά στις δέκα, δη­λώ­νει και συ­νε­χί­ζει.
 
«Στις ΗΠΑ υπάρ­χουν τα πε­ρισ­σό­τε­ρα ιδιω­τι­κά πυ­ρο­βό­λα όπλα στον κόσμο. Έχει πε­ρισ­σό­τε­ρα όπλα από τους κα­τοί­κους της, πάνω από 300 εκα­τομ­μύ­ρια όπλα».
 
Εν τω με­τα­ξύ, οι ΗΠΑ αντι­στέ­κε­ται ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο σε πε­ριο­ρι­σμούς ή πιό αυ­στη­ρές απαι­τή­σεις για την κα­το­χή όπλων.
 
 
 
«Όπλα, πα­ρά­νο­μο χρήμα, αν­θρώ­πι­νη δια­κί­νη­ση για πορ­νεία όπως και ναρ­κω­τι­κά χρη­σι­μο­ποιούν τα ίδια ση­μεία διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων χωρίς ου­σια­στι­κό έλεγ­χο. Η ΗΠΑ ζητά εμείς να τους υπο­στη­ρί­ξου­με στην πο­λι­τι­κή τους για τη με­τα­νά­στευ­ση και εμείς ζη­τά­με από αυ­τούς την υπο­στή­ρι­ξη τους για την δική μας πο­λι­τι­κή για τα όπλα», δή­λω­σε ο Renato Sales. «Είναι ει­ρω­νι­κό, αλλά είναι πολύ πιο εύ­κο­λο να πάει και να αγο­ρά­σει κα­νείς ένα όπλο με­γά­λου δια­με­τρή­μα­τος από ότι σι­ρό­πι για το βήχα: για να αγο­ρά­σει το σι­ρό­πι χρειά­ζε­στε ια­τρι­κή συ­ντα­γή και για ένα όπλο, τί­πο­τα»
 
Ο συν­δια­σμός τρε­λών που κυ­κλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι χωρίς πε­ρί­θαλ­ψη και η ευ­κο­λία από­κτη­σης όπλου έχει αυτά τα απο­τε­λέ­σμα­τα στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα.
 
Δεν είναι ανε­ξή­γη­το. Τα ίδια κάνει και η κυ­βέρ­νη­ση τους. Σκο­τώ­νει κάθε μέρα αθώ­ους σε όλες τις γω­νιές της γης. Στη­ρί­ζει δο­λο­φό­νους κυ­βερ­νή­τες, δι­κτά­το­ρες, πρί­γκη­πες και βα­σι­λιά­δες. Ιδιαί­τε­ρα με τον ση­με­ρι­νό Πρό­ε­δρο που θέλει να σκο­τώ­νει δη­μο­σιο­γρά­φους, με­τα­νά­στες, όλους όσους αντι­δρούν. Όσοι δια­φω­νούν στα σχέ­δια θέ­λουν σκό­τω­μα! Και αφού δεν υπάρ­χει αντί­πα­λος σκο­τώ­νο­νται με­τα­ξύ τους.