Πέτρωσε το στομάχι μου

 

Στις 8 Σε­πτέμ­βρη 2018 ο πρω­θυ­πουρ­γόςΑλέ­ξης Τσί­πρας εγκα­νί­α­σε τση Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΔΕΘ), που είχε ως τι­μώ­με­νη χώρα τις ΗΠΑ. Απευ­θυ­νό­με­νος πρoς τον υπουρ­γό Εμπο­ρί­ου των ΗΠΑ Γού­ιλ­μπουρ Ρος και τον Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη Τζέ­φρι Πάιατ ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, με­τα­ξύ των άλλων, είπε: «Τους δύο λαούς μάς ενώ­νουν πολλά. Πάνω από όλα μάς ενώ­νουν κοι­νές αξίες, αγώ­νες για κοι­νές αξίες και κοι­νούς στό­χους για την ελευ­θε­ρία και τη δη­μο­κρα­τία. Έχου­με ιστο­ρι­κούς δε­σμούς, πολύ δυ­να­τούς δε­σμούς στο διάβα της ιστο­ρί­ας, σκλη­ρή δου­λειά, δύ­σκο­λες στιγ­μές, όμως και μια διαρ­κή και ακα­τά­βλη­τη προ­σπά­θεια για την πρό­ο­δο και την ευ­η­με­ρία».

Τόση ασέ­βεια στη συλ­λο­γι­κή μνήμη του λαού μας! Να μιλά για «κοι­νές αξίες» και «κοι­νούς αγώ­νες για την ελευ­θε­ρία», με εκεί­νους που έκα­ψαν στην κυ­ριο­λε­ξία αν­θρώ­πους και βουνά, όπως έκα­ναν οι Αμε­ρι­κα­νοί στον Εμ­φύ­λιο με την εκτε­τα­μέ­νη χρήση βομ­βών να­πάλμ στο Γράμ­μο.

Το στο­μά­χι σου πε­τρώ­νει. Κι αν βρείς τη δύ­να­μη να φτύ­σεις, φο­βά­σαι μη λε­ρω­θεί το σάλιο σου…

 

πηγή:ατέχνως