Ουμπέρτο Έκο

«Il pendolo di Foucault»

«…. Bene. Nel mondo ci sono cretini, imbecilli, idioti e sciocchi. » «Escludendo uno?» «Sì, noi due. O almeno, senza voler offendere te, anche. In ogni caso, però, se ci pensate bene, noi tutti apparteniamo a una di queste categorie. Tutti noi, così abbiamo tutti cretini, imbecilli, idioti e sciocchi. Say EIN persona normale «è colui che combina un tasso ragionevole tutte queste componenti, i tipi ideali.» «Idealtypen». «Ben fatto. E sai...

Read More

«Foucault’s Pendulum»

«…. Well. In the world there are cretins, fools, morons and fools. » «Excluding one?» «Yes, the two of us. Or at least, without wanting to offend you, too. Anyway, though, if you think about it, we all belong to one of these categories. All of us so we all cretins, fools, morons and fools. Say EIN normal person «means one who combines a reasonable rate all of these components, the ideal types.» «Idealtypen». «Well done. And you know...

Read More

«Το εκκρεμές του Φουκώ»

“…. Λοιπόν. Στον κόσμο υπάρχουν οι κρετίνοι, οι ανόητοι, οι βλάκες και οι τρελοί». «Εξαιρείται κανείς;» «Ναι, εμείς οι δυο. Ή τουλάχιστον, δίχως να θέλω να σας προσβάλω, εγώ. Τέλος πάντων, όμως, αν το καλοσκεφτούμε, όλοι ανήκουν σε κάποια απ αυτές τις κατηγορίες. Ολοι μας κάθε τόσο είμαστε κρετίνοι, ανόητοι, βλάκες και τρελοί. Ας πούμε ότι φυσιολογικός άνθρωπος ειν” εκείνος που συνδυάζει σε λογικό ποσοστό όλα αυτά τα συστατικά, τους ιδανικούς...

Read More

Umberto Eco – Il pendolo di Foucault

«…. Bene. Nel mondo ci sono cretini, imbecilli, idioti e sciocchi. » «Escludendo uno?» «Sì, noi due. O almeno, senza voler offendere te, anche. In ogni caso, però, se ci pensate bene, noi tutti apparteniamo a una di queste categorie. Tutti noi, così abbiamo tutti cretini, imbecilli, idioti e sciocchi. Say EIN persona normale «è colui che combina un tasso ragionevole tutte queste componenti, i tipi ideali.» «Idealtypen». «Ben fatto. E sai...

Read More

Umberto Echo – The Foucault pendulum

«…. Well. In the world there are cretins, fools, morons and fools. » «Excluding one?» «Yes, the two of us. Or at least, without wanting to offend you, too. Anyway, though, if you think about it, we all belong to one of these categories. All of us so we all cretins, fools, morons and fools. Say EIN normal person «means one who combines a reasonable rate all of these components, the ideal types.» «Idealtypen». «Well done. And you know...

Read More

Ουμπέρτο “Εκο – Το εκκρεμές του Φουκώ

“…. Λοιπόν. Στον κόσμο υπάρχουν οι κρετίνοι, οι ανόητοι, οι βλάκες και οι τρελοί». «Εξαιρείται κανείς;» «Ναι, εμείς οι δυο. Ή τουλάχιστον, δίχως να θέλω να σας προσβάλω, εγώ. Τέλος πάντων, όμως, αν το καλοσκεφτούμε, όλοι ανήκουν σε κάποια απ αυτές τις κατηγορίες. Ολοι μας κάθε τόσο είμαστε κρετίνοι, ανόητοι, βλάκες και τρελοί. Ας πούμε ότι φυσιολογικός άνθρωπος ειν” εκείνος που συνδυάζει σε λογικό ποσοστό όλα αυτά τα συστατικά, τους ιδανικούς...

Read More

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr