Πολιτική

Più di 10,5 milioni dollari l’ora!

Ultimo Messaggio: 17: 00O Nick Bogiopoulos singolare! La cosa e come è accaduto quella mattina a New York, quello che ha preceduto, come è stato progettato, quali sono le reali dimensioni dell’impresa e dei meccanismi portato fuori, forse non mai rivelare nella loro interezza. Tuttavia in 13 anni compiuti ieri dalla tragica «anniversario» del colpo dell’11 settembre 2001, il Twin Towers degli eventi che seguirono non ha permesso alcun dubbio:...

Read More

Over 10.5 million dollars an hour!

Last Post: 17: 00O Nick Bogiopoulos singular! The what and how it happened that morning in New York, what preceded, how it was designed, what are the actual dimensions of the enterprise and the mechanisms brought it out, maybe not ever reveal in their entirety. However in 13 years completed yesterday by the tragic «anniversary» of the blow of September 11, 2001 the Twin Towers of the events that followed did not allow any doubt: American...

Read More

Πάνω από 10,5 εκατ. δολάρια την ώρα!

Τελευταία δημοσίευση: 17:00Ο Νίκος Μπογιόπουλος στον ενικό! Το τί και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στη Νέα Υόρκη, τί προηγήθηκε, πώς σχεδιάστηκε, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις της επιχείρησης και των μηχανισμών που την έφεραν σε πέρας, ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο στα 13 χρόνια που συμπληρώθηκαν χτες από την τραγική «επέτειο» του χτυπήματος της 11ης Σεπτέμβρη του 2001 στους Δίδυμους Πύργους τα γεγονότα που...

Read More

E “stato 11 settembre

Ultimo Messaggio: 11: 00O Nick Bogiopoulos in Eniko «Nixon e Pinochet Frey / fino a questo amaro / mese nel settembre del 1973, / da Borntamperi in Gkaratsatsou e Bantzer, / avido iene, banner roditori / sigotrone, / katachtimena sia con il sangue, così fuoco / calpestato tenute, / dragoumistes birichini, / satrapi innumerevoli volte Poulimenou / xepoulitades palude / lupi da New York … / affamati di dollari macchine / vittime sfregiato /...

Read More

It was September 11

Last Post: 11: 00O Nick Bogiopoulos in eniko «Nixon and Pinochet Frey / as far as this bitter / month in September 1973, / by Borntamperi in Gkaratsatsou and Bantzer, / greedy hyenas, rodents / sigotrone banners, / katachtimena with both the blood, so fire / trampled on estates, / impish dragoumistes, / satraps countless times Poulimenou / xepoulitades swamp / wolves from New York … / hungry for dollars machines / scarred victims /...

Read More

Ήταν 11 του Σεπτέμβρη

Τελευταία δημοσίευση: 11:00Ο Νίκος Μπογιόπουλος στον eniko «Νίξον, Φρέι και Πινοτσέτ/ ως τώρα, ως τούτο τον πικρό/ μήνα Σεπτέμβρη του 1973,/ με τον Μπορνταμπέρι, τον Γκαρατσάτσου και τον Μπαντζέρ,/ ύαινες αχόρταγες, τρωκτικά,/ σιγοτρώνε τα λάβαρα,/ τα καταχτημένα με τόσο αίμα, με τόση φωτιά,/ στα τσιφλίκια ποδοπατημένα,/ διαβολικοί δραγουμιστές,/ σατράπες, μύριες φορές πουλημένοι,/ ξεπουλητάδες βαλτοί/ από τους λύκους της Νέας Υόρκης…/...

Read More

Αρχείο

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr